Accions

Acció 1: gestió. UdG i UPVD

La gestió global i la coordinació del projecte recau sobre la Universitat de Girona, com a cap de Files. La Universitat de Perpinyà, per la seva càrrega especial d’accions de caire diferent, té també una assignació per la seva gestió.

Acció 2: francès amb finalitats professionals a Girona. UdG

La Universitat de Girona ofereix cursos de francès amb finalitats professionals als seus estudiants; els nivells que s’ofereixen són l’A1 i l’A2, del Marc Comú Europeu, que capacita els estudiants per entendre la llengua en un entorn professional.

Aquesta formació es fa majoritàriament en format virtual i es complementa amb sessions presencials de dues hores setmanals de conversa durant les quals els alumnes s’han d’expressar en la llengua que estan aprenent. Hi ha una participació de 200 alumnes l’any. Les classes s’inicien el mes d’octubre i acaben a finals de maig.

Aquesta oferta de cursos es complementa amb els que duen a terme diferents institucions de Girona dirigida a professionals no estudiants.

Acció 3: francès amb finalitats professionals a Lleida. UdL

La Universitat de Lleida ofereix classes de francès en format blended amb els mateixos materials que usa Girona. El nombre d’alumnes és de 40 anuals.

Els nivells que s’ofereixen són també els A1 i A2. Els cursos tenen una durada de sis mesos i mig, s’inicien a finals d’octubre i finalitzen la primera setmana de maig.

Acció 4: català amb finalitat professionals a Perpinyà. UPVD

La Universitat de Perpinyà ofereix classes de català amb finalitats professionals a estudiants de la universitat i a persones externes. El nombre d’alumnes és de 30 anuals.

Les classes presencials s’imparteixen durant el mes de setembre i les virtuals durant el mes d’octubre. També s’han organitzat parelles lingüístiques en la xarxa entre alumnes de les universitats de Perpinyà i les de Girona i de Lleida.

Acció 5: mòduls de formació virtual en cultura professional. UPVD

Elaboració de 9 mòduls o pastilles formatives multimèdia, bilingües (francès / català), per a ser consultats a través d’internet. Sense tutoria i amb possible avaluació (amb un test o sessió presencial)

  1. Economia (de la Catalunya Nord i de Catalunya)
  2. Dret (id)
  3. Cultura (id)

El Comitè Acadèmic i el Consell d’Empresa han col·laborat en la concreció del temari per a orientar els temes tractats estigui dirigida a la mobilitat de treballadors i la permeabilitat laboral de la frontera franco-espanyola.

Acció 6: mòduls audiovisuals de formació en cultura professional. UPDV

Elaboració d’uns materials audiovisuals per il·lustrar la realitat econòmica, social i cultura dels dos territoris sobre els quals incideix el Cultur Pro (Catalunya Nord i Catalunya).  El temari ha estat consensuat entre els socis i els membres del Comitè Acadèmic i el Consell Empresarial.

En aquelles ocasions en què és possible es tracta el territori com una unitat per contribuir a la consolidació de l’espai Cultur Pro com a unitat territorial amb interessos comuns.

Mòduls audiovisuals:

Acció 7: trobades transfrontereres. UPVD

Les trobades transfrontereres permeten reunir els actors i sol·licitants dels ensenyaments que s’ofereixen en les accions 2 a 4 per a fomentar el coneixement mutu, l’intercanvi d’experiències i la consolidació dels aprenentatges adquirits.

S’organitzen dos cops l’any i tindran una durada de 2 dies, dos en una universitat del costat sud de la frontera i dos en una universitat del costat nord.

Acció 8: comunicació. XVU

D’acord amb els objectius del projecte Cultur Pro, el pla de treball de comunicació atén les exigències de la Unió Europea (justificacions), garantir la publicitat als beneficiaris potencials, promoure la UE en general i l’espai XUPM en particular i, finalment, garantir l’eficàcia dels missatges que es difonen (avaluació). El pla de treball de comunicació s’estructura en torn als següents objectius bàsics:

  1. Difondre el conjunt del POCTEFA Cultur Pro com a instrument en el marc de la política regional comunitària de la UE, inscrit en l’eix prioritari 1: reforçar la integració transfronterera mitjançant la formació. Situar el Cultur Pro com a eina per a un desenvolupament territorial integrat, mitjançant la cooperació i l’intercanvi d’experiències interregionals.
  2. Donar la màxima difusió de les accions formatives als públics que són potencials participants, per tal de potenciar l’èxit de les accions previstes.
  3. Difondre totes les accions del projecte a les societats en què es desenvolupa, per tal de sensibilitzar sobre els avantatges dels espais plurilingües de coneixement.